Start > Produkte > concloo LotusScript Essentials > > Mathematische Funktionen

Concloo LotusScript Essentials - Mathematische Funktionen

 

Funktionen

Funktionsname

Array

Binär

Datenbank

Datum/Zeit

 Internet

Kodierung

Mathematik

Text/String

Überprüfung

CNCL_BinAND

 

       

 

CNCL_BinComp

 

       

 

CNCL_BinInverse

 

       

 

CNCL_BinOR

 

       

 

CNCL_BintoHex

 

       

 

CNCL_BinXOR

 

       

 

CNCL_ByteAND

       

   

CNCL_ByteInverse

       

   

CNCL_ByteOR

       

   

CNCL_ByteReverse

       

   

CNCL_ByteRotateLeft

       

   

CNCL_ByteRotateRight

       

   

CNCL_ByteShiftLeft

       

   

CNCL_ByteShiftRight

       

   

CNCL_ByteToText

       

 

CNCL_ByteXOR

       

   

CNCL_cdbl

           

   

CNCL_Checksum

           

   

CNCL_clng

           

   

CNCL_FacDiv

           

   

CNCL_Factorial

           

   

CNCL_FFT

         

   

CNCL_GgT

           

   

CNCL_HextoBin

 

       

 

CNCL_Interpolation

           

   

CNCL_KgV

           

   

CNCL_MatrixAdd

         

   

CNCL_MatrixIdentity

         

   

CNCL_MatrixMul

         

   

CNCL_MatrixScalarMul

         

   

CNCL_MatrixTrans

         

   

CNCL_Mod

           

   

CNCL_Polynom

           

   

CNCL_Round

           

   

CNCL_SumDbl

           

   

CNCL_SumLng