Start > Produkte > concloo LotusScript Essentials > Überprüfungs Funktionen

Concloo LotusScript Essentials - Überprüfungs-Funktionen

 

Funktionen

Funktionsname

Array

Binär

Datenbank

Datum/Zeit

 Internet

Kodierung

Mathematik

Text/String

Überprüfung

CNCL_Adler32

         

• 

   

• 

CNCL_CheckEuNoteSN

               

CNCL_Contains

           

CNCL_ContainsIP

       

     

CNCL_CRC32

         

   

CNCL_IsArray

             

CNCL_IsBase64

         

 

CNCL_IsBase64url

         

 

CNCL_IsFieldIndex

   

         

CNCL_IsIBAN

               

CNCL_IsIPv4

       

     

CNCL_IsIPv6

       

     

CNCL_IsMAC

       

     

CNCL_IsMail

       

     

CNCL_IsPZN

               

CNCL_IsUniversalID

   

         

CNCL_IsVAT

               

CNCL_IsZIP

               

CNCL_Luhn

         

   

CNCL_WhatCC